ثبت نام در دوره ها


ثبت نام دوره ها


دوره مقدماتی


انتخاب تاریخ برگزاری

دوره مهندسی پروتئین و واکسن سازی (پیشرفته)


انتخاب تاریخ برگزاری

دوره مهندسی ژنتیک (پیشرفته)


انتخاب تاریخ برگزاری

دوره میکروبیولوژی کاربردی (پیشرفته)


انتخاب تاریخ برگزاری

دوره مهندسی و تولید آنزیم (پیشرفته)


انتخاب تاریخ برگزاری

دوره زبان برنامه نویسی PHP در بیوانفورماتیک (پیشرفته)


انتخاب تاریخ برگزاری

دوره داروسازی صنعتی (پیشرفته)


انتخاب تاریخ برگزاری

دوره اصول استریلیزاسیون آزمایشگاهی (پیشرفته)


انتخاب تاریخ برگزاری

دوره نحوه کار در اتاق تمیز (پیشرفته)


انتخاب تاریخ برگزاری

دوره جامع آموزش مقاله نویسی


انتخاب تاریخ برگزاری

دوره تولید پانسمان های بیولوژیک (پیشرفته)


انتخاب تاریخ برگزاری

دوره جامع بیوتکنولوژی کشاورزی


انتخاب تاریخ برگزاری

دوره تولید محصولات آرایشی بهداشتی به روش های زیستی


انتخاب تاریخ برگزاری

دوره رایگان آموزش نرم افزار تحلیل آماری SPSS مقدماتی


انتخاب تاریخ برگزاری
Could not connect: