محورهای همایش


محورهای همایش

 • بیوتکنولوژی پزشکی
  Medical Biotechnology
 • بیوتکنولوژی دارویی
  Pharmaceutical Biotechnology
 • بیوتکنولوژی کشاورزی
  Agricultural Biotechnology
 • بیوتکنولوژی میکروبی
  Microbial biotechnology
 • بیوتکنولوژی محیط زیست
  Environmental Biotechnology
 • بیوتکنولوژی معدن
  Mining Biotechnology
 • بیوتکنولوژی ویروسی
  Viral Biotechnology
 • تضمین کیفیت و کنترل کیفی محصولات زیست فناوری
  Quality assurance and quality control of biotechnology products