محورهای همایش


محورهای همایش

 • بیوتکنولوژی پزشکی (پانل اصلی)
  Medical Biotechnology (Main)
 • بیوتکنولوژی دارویی (پانل اصلی)
  Pharmaceutical Biotechnology (Main)
 • بیوتکنولوژی میکروبی (پانل جانبی)
  Microbial Biotechnology (Submain)
 • بیوتکنولوژی محیط زیست (پانل جانبی)
  Environmental Biotechnology (Submain)
 • بیوتکنولوژی معدن و بیوتکنولوژی کشاورزی (پانل اصلی)
  Mining Biotechnology and Agricultural Biotechnology (Main)
 • بیوتکنولوژی ویروسی (پانل جانبی)
  Viral Biotechnology (Submain)