محورهای همایش


محورهای همایش

 • بیوتکنولوژی پزشکی
  Medical Biotechnology
 • بیوتکنولوژی دارویی
  Pharmaceutical Biotechnology
 • بیوتکنولوژی میکروبی
  Microbial Biotechnology
 • بیوتکنولوژی محیط زیست
  Environmental Biotechnology
 • بیوتکنولوژی معدن و بیوتکنولوژی کشاورزی
  Mining Biotechnology and Agricultural Biotechnology
 • بیوتکنولوژی ویروسی
  Viral Biotechnology