تعرفه های ثبت نام


تعرفه ها

هزینه ثبت نام در دوره های آموزش مجازی: 450 هزار تومان
هزینه ثبت نام در دوره کارآموزی حضوری (کارورزی آزمایشگاه ژنتیک) - 60 ساعت: 3 میلیون و چهارصد هزار تومان
هزینه ثبت نام در دوره همکار طرح آموزشی و یا پژوهشی (حضوری): 5 میلیون و سیصد و بیست هزار تومان
هزینه ثبت نام در سومین همایش بین المللی زیست فناوری (مجازی): 220 هزار تومان
هزینه صدور و ارسال پستی گواهینامه ها از طریق پست سفارشی: 165 هزار تومان
تحویل گواهینامه ها تنها از طریق ارسال درخواست پستی در ناحیه کاربری امکان پذیر بوده و به صورت حضوری تحویل نخواهد شد.