مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

فرایند دریافت گواهینامه

پژوهشگرانی که در دوره تابستانه مدرسه ملی زیست فناوری ایران شرکت کرده اند، می توانند پس از پایان برگزاری دوره، درخواست ارسال پستی گواهینامه های خود را از طریق ناحیه کاربری پیگیری نمایند، بدیهیست هیچ مدرکی به صورت حضوری تحویل نخواهد شد. فلذا خواهشمند است پس از برگزاری نسبت به ثبت درخواست گواهی اقدام نمایند.