مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

امتیاز شرکت


امتیازهای عمومی


آشنایی با شاخه های مختلف زیست فناوری در پزشکی نوین
آشنایی با اساتید برجسته زیست فناوری در داخل کشور
آشنایی با صنعت گران حوزه زیست فناوری
آشنایی با دانشگاه نسل چهارم در بعد زیست فناوری

امتیازهای تخصصی


آشنایی با مهارت های فنی و تکنیک های عملی و تخصصی لازم، در هر یک از رشته های حوزه زیست فناوری
ایجاد بستر اولیه مهارتی و توانمندسازی فردی، در ورود به عرصه ایجاد استارتاپ و دانش بنیان شدن

دریافت گواهینامه


دریافت دو گواهینامه، یکی از انستیتو پاستور ایران و دیگری از دانشگاه تربیت مدرس