مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

شورای سیاست گذاری مدرسه


معرفی اعضای شورا


دکتر مصطفی قانعی (دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)
دکتر علیرضا بیگلری (رئیس انستیتو پاستور ایران)
دکتر داریوش نوروزیان (رئیس مرکز تحقیقات نانو بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران)
دکتر سعید بوذری (معاون پژوهشی انستیتو پاستور ایران)
دکتر گلناز بهرامعلی (دکتری بیوانفورماتیک و هیئت علمی انستیتو پاستور ایران (بخش تحقیقات هپاتیت ، ایدز))
دکتر رضا آهنگری کهن (دانشیار انستیتو پاستور ایران - بخش نانوبیوتکنولوژی)
دکتر دلارام درود (معاون تولید انستیتو پاستور ایران)
دکتر هومن کاغذیان (هیئت علمی انستیتو پاستور ایران)
دکتر خسرو رستمی (دانشیار گروه بیوتکنولوژی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی)
دکتر شیوا ایرانی (دانشیار گروه سلولی و مولکولی دانشگاه علوم تحقیقات)