مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات پانل

  • برگزارکننده: انستیتو پاستور ایران
  • رئیس پانل: دکتر شیوا ایرانی
  • سمت رئیس پانل: دانشیار گروه سلولی و مولکولی دانشگاه علوم تحقیقات

سرفصل های پانل ذخائر ژنتیکی و زیست بانک

در انتظار ارسال برنامه توسط رئیس پانل

رئیس پانل

دکتر شیوا ایرانی

دکتر شیوا ایرانی