مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات پانل

  • برگزارکننده: انستیتو پاستور ایران
  • رئیس پانل: دکتر گلناز بهرامعلی
  • سمت رئیس پانل: دکتری بیوانفورماتیک و هیئت علمی انستیتو پاستور ایران (بخش تحقیقات هپاتیت ، ایدز)

سرفصل های پانل رایانش زیستی

در انتظار ارسال برنامه توسط رئیس پانل

رئیس پانل

دکتر گلناز بهرامعلی

دکتر گلناز بهرامعلی