مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات پانل

  • برگزارکننده: انستیتو پاستور ایران
  • رئیس پانل: دکتر خسرو رستمی
  • سمت رئیس پانل: دانشیار گروه بیوتکنولوژی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی

سرفصل های پانل بیوتکنولوژی محیط زیست

در انتظار ارسال برنامه توسط رئیس پانل

رئیس پانل

دکتر خسرو رستمی

دکتر خسرو رستمی