مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات پانل

  • برگزارکننده: انستیتو پاستور ایران
  • رئیس پانل: دکتر رضا آهنگری کهن
  • سمت رئیس پانل: دانشیار انستیتو پاستور ایران - بخش نانوبیوتکنولوژی

سرفصل های پانل واکسن - مهندسی پروتئین

مبانی مدل سازی مولکولی پروتئین (تئوری)

طراحی پرایمر (تئوری)

انتخاب پلاسمید، سنتز ژن و کلونینگ (تئوری)

انتخاب کلونی های با بیان بالا (تئوری)

آشنایی با پایگاه داده های پروتئین و کار با ساختارهای پروتئین (عملی)

طراحی پرایمر با استفاد ه از نرم افزار gene runner (عملی)

انتخاب پلاسمید، سنتز ژن و کلونینگ (عملی)

انتخاب کلونی های با بیان بالا (عملی)

امکان تغییرات در برنامه اعلامی فوق تا روز قبل از برگزاری دوره وجود دارد

رئیس پانل

دکتر رضا آهنگری کهن

دکتر رضا آهنگری کهن