مدرسه زیست فناوری - انستیتو پاستور ایران - دانشگاه تربیت مدرس

برگزارکننده:

انستیتو پاستور ایران
دانشگاه تربیت مدرس

ارائه پیشنهادات در خصوص سرفصل های دوره زمستانه

از تمامی پژوهشگران و محققان عزیز دعوت می شود تا نسبت به ارائه پیشنهاد در خصوص سرفصل های دوره زمستانه، ما را همراهی نمایند. دوره زمستانه مدرسه ملی زیست فناوری به صورت حضوری و پیشرفته در تاریخ 15 بهمن ماه سال 98 (تاریخ اعلامی موقت) برگزار خواهد شد.